Weggeefwoensdag bij OAMKB: gratis whitepaper "Ondernemersvalkuilen"

h1aligncenterstrongValkuilenvoorondernemersstrongh1pstrongnbspstrongppstrongOndernemerszijnmensenmeteeneigenwilAndershaddenzijimmersniethetlefomeeneigenbedrijftebeginnenMaarambitiekanookverkeerduitpakkenZokunjealsondernemerjebehoorlijkverkijkenopjeopportunismeenjevertrouwenUiteraardkunjeheelveelaanvastenzekermeerdantoenjenogindienstwasbijeenwerkgeverJeweetwaarschijnlijkookprecieswatjijbeterwiltdoenstrongppstrongMaarkunjealsondernemertegendekritiekvanjewerknemersKunjijjeklantenwelbindenHebjijdaadwerkelijkonuitputtelijkeenergieofvoeljejenietbegrepenstrongppstrongHierondervolgeneenaantalvalkuilenenontsnappingsroutesstrongppnbspph4Alleszelfdoenh4pDegrootstekrachtvanondernemersisalleszelfwillendoenWiekanhetimmersbeterMaardaarinschuiltookhetgrootstegevaarUiteraardhebbenjouwspecifiekekwaliteitenjehetsuccesgebrachtmaarhoelangkunjeditvolhoudenWeetjenogdatjealswerknemeronvoldoendeaandachtentrainingkreegomjeteontwikkelenPasdatnueenszelftoeenbesteedaandachtaandemensenomjeheenWeestransparantinjedenkenendoenenneemzemeeopsleeptouwindedoorjougewensterichtingDaarmeecreeumlerjejouweigenlsquoklonenrsquoenvergrootjehethandelendvermogenvanjouwondernemingDenkmisschienookeensaaneenpartnerImmersdehelftvaneengrotetaartisbeterdaneenheletaartdiemaarkleinisppnbspph4Vliegenjamaarnietallekantenoph4pVeelondernemersstarenzichblindophetrealiserenvanomzetHoemeerhoebeterLogischwantzonderklantenenomzetgeenbestaansrechtenuiteraardgeengeldMaarwatisjevisieWatwiljebereikenmetjebedrijfKunjeookalleswatjenuverkooptAlsjegeenduidelijkplanhebtmetjebedrijfisdekansgrootdatjeallekantenopvliegtHoudusdegrotelijnenvastomgeldteverdienenNietsisleukerdaneenplandatuitkomtppEentegenhangerhiervanvindjevaakbijwatoudereondernemersDezehebbensomsdeenergienietmeerenvoelenzichgeleidelijkaandekantgezetSommigengaandaarinmeeenkomenstiltestaanWeetechterdatjealsondernemerdeboogwelenigszinsgespannenmoethebbenstaanomgoeduitdestartblokkentekomenppnbspph4Hoesnelkomjijinactieh4pAlshetondernemerstegenzittreedtsomseeneigenaardigevertraginginhandelenopEenneigingomdezaakmooiervoortestellendanzijwerkelijkisStopmetverliesgevendeproductenofdienstenSnoeiinkostenalshetnodigisNietoptijdremmeninhetverkeerkanbijzondergevaarlijkzijnZakelijkishetnietandersppDeeljeproblemenmetanderemensenalsjeinzwaarweerterechtkomtLuisternaarhunideeeumlnenaccepteerhulpZorgdatjedenegatievespiraaltijdigstoptvoordatjeeringevangenbentppnbspph4Zakenopordeh4pEenadministratiedieuptodateisencorrectwordtbijgehoudenalsmedeeenadequatedebiteurenadministratiezijnonverbrekelijkverbondenmetsuccesvolleondernemingenWeetwaarjewinstmaaktenofjebinnenhetbudgetblijftLatenwijeerlijkzijnandershebjetochgeenideeofjeondernemingwinstmaakteneenpositievecashflowheeftAlsjenietweetwaarjestaatkanhetnetzogoedaandeafgrondzijnppIsjeadministratienietopordebesteedhetdanuitaaneenadministratiekantoordiejouwbranchebegrijptentoegevoegdewaardeheeftppnbspph4Priveacuteenzakelijkduidelijkscheidenh4pTevaakwordenpriveacuteenzakelijknietgescheidenErwordtoptegrotevoetgeleefdenmiddelenaanhetbedrijfonttrokkenGeldendieeigenlijkbroodnodigzijnomhetbedrijftelatendraaienofgroeienHetisbovendieneenslechtgebaarnaarjemedewerkersenkanfrauduleusgedragindehandwerkenEenduidelijkegrensgeldtvooriedereenookvoordebaasWeeszelfhetgoedevoorbeeldppDraagditookuitnaarhetthuisfrontenbetrekzebijjouwideeeumlnppnbspph4Onder-ofoverschattingh4pHetislsquoHollandsrsquoommaargewoontedoenenjesuccesnietvandedakenteschreeuwenNietiedereondernemerhoudtzichaanditoudespreekwoordengeefthoogvanzichzelfopEenrealistischzelfbeeldishandigennuttigbijhetsturenvanjeeigenondernemingDemarktwaarinjeopereertheeftbehoefteaanbetrouwbareengeloofwaardigeondernemersZetjeegodusopzijenblijfbijjesterkepuntenTwijfeljeweleensaanjecompetentiesalsondernemerZoekdaneenklankbordenpraateroverppEenlogischgevolgvanoverschattingishetaangaanvantegroteverplichtingenTeveellenentenopzichtevanjeeigenvermogenenverdiencapaciteittegroteinvesteringendoenenterooskleurigetoekomstverwachtingenNietsmenselijksisondernemersvreemdBlijfechterbijjeleestBekijkjefinancieumllerapportagesenpraatmetjeaccountantenofadviseurStelzescherpevragenendaagzeuitomhetooknogeenvijfdekeeruitteleggenalshetnodigisppnbspppMeerwetenoverondersteuningvanjouwondernemingNeemvrijblijvendcontactopmetjouwonlineadviseurviaahrefhttpswwwOAMKBnlwwwOAMKBnlaofviaahrefmailtoinfooamkbnlinfooamkbnlappnbspppWeggeefwoensdagbijOAMKBgratiswhitepaperOndernemersvalkuilenppLeesPDFversiestrongahrefhttpstinyurlcom77xh3lfhttpstinyurlcom77xh3lfastrongp